LOADING

Type to search

New drug February 2023

newdrug registration

New drug February 2023

Share

ยาใหม่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนในช่วงเดือนได้แก่

(ข้อมูลถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566)

ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้แก่
1. Inclisiran สำหรับ primary hypercholesterolemia
2. Thiotepa ใช้เป็น conditioning treatment ก่อนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ทั้งแบบใช้เซลล์ต้นกำเนิดของตนเอง และจากผู้อื่นในผู้ป่วยมะเร็ง
3. Meropenem + Vaborbactam สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (โปรดดูข้อมูลตามข้อบ่งใช้ที่รับการอนุมัติกับทาง อ.ย.)
4. Bupropion + Naltrexone สำหรับการควบคุมน้ำหนักซึ่งเป็นอย่างเรื้อรัง (ใช้เสริมกับการลดการบริโภคอาหารและเพิ่มการออกกำลังกาย)

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
1A 10/66 (NG)DESLORATADINE 0.500 milligram ใช้บรรเทาอาการต่างๆ ของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เช่น อาการจาม น้ำมูกไหล คันจมูก คัด/แน่นจมูก น้ำตาไหล ตาแดง คันคอ และไอ
เดสต้า ไซรัป ใช้บรรเทาอาการต่างๆของลมพิษ เช่น บรรเทาอาการคัน, จำนวนและขนาดของผื่น
3 กุมภาพันธ์ 2566
1A 11/66 (NG)ETORICOXIB 90.00 milligram – ใช้บรรเทาอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
– ใช้บรรเทาอาการโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (Ankylosing spondylitis)
– ใช้บรรเทาอาการปวดเฉียบพลันรวมถึงทันตศัลยกรรม
– ใช้บรรเทาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงภายหลังการผ่าตัดทางนรีเวชภายในช่องท้อง
7 กุมภาพันธ์ 2566
1A 12/66 (NG)FINASTERIDE 1.00 milligram มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการผมร่วงในผู้ชาย (androgenetic alopecia) โดยมีผลเพิ่มการงอกของเส้นผม และป้องกันไม่ให้ผมร่วงอีก

ไม่มีข้อบ่งใช้ในผู้หญิงและเด็ก
ไม่ให้ผลรักษาในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะผมร่วง
3 กุมภาพันธ์ 2566
1A 13/66 (NG)ROSUVASTATIN CALCIUM 20.80 milligram ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ใช้ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ระดับ high sensitivity C-reactive protein (hsCRP) ในเลือดสูงกว่าปกติ อายุ ภาวะความดันโลหิตสูง ระดับ HDL-C ต่ำ การสูบบุหรี่ หรือมีประวัติสมาชิกในครอบครัวป่วยจากโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อย Rosuvastatin มีข้อบ่งใช้ในการลดอัตราการเสียชีวิต และความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด (การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, อาการเจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่ และการทำผ่าตัดหรือหัตถการแก้ไขหลอดเลือดแดงที่อุดตัน)
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (Hypercholesterolemia)
มีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วย Primary hypercholesterolaemia (type IIa รวมถึง heterozygous familial hypercholesterolaemia) หรือ mixed dyslipidaemia (type IIb) โดยให้ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารเมื่อการตอบสนองของผู้ป่วยต่อการควบคุมอาหารและการรักษาอื่นๆ ที่ไม่ให้ผลทางเภสัชวิทยา เช่น การออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
Rosuvastatin ยังมีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วย homozygous familial hypercholesterolaemia โดยให้ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการรักษาอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อลดระดับไขมัน (เช่น LDL apheresis) หรือใช้เมื่อการรักษาดังกล่าวไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย
ชะลอขบวนการของโรคหลอดเลือดแดงแข็งเนื่องจากผนังหลอดเลือดแข็งกว่าปกติ
ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นอายุ 6-17 ปี
Rosuvastatin มีข้อบ่งใช้เพื่อลดระดับ total cholesterol, LDL-C และ ApoB ในผู้ป่วยภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงที่เกิดจากพันธุกรรมแบบยีนเดี่ยว (heterozygous familial hypercholesterolemia;HeFH)
23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 14/66 (NG)ROSUVASTATIN CALCIUM 10.40 milligram ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ใช้ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ระดับ high sensitivity C-reactive protein (hsCRP) ในเลือดสูงกว่าปกติ อายุ ภาวะความดันโลหิตสูง ระดับ HDL-C ต่ำ การสูบบุหรี่ หรือมีประวัติสมาชิกในครอบครัวป่วยจากโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อย Rosuvastatin มีข้อบ่งใช้ในการลดอัตราการเสียชีวิต และความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด (การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, อาการเจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่) และการทำผ่าตัดหรือหัตถการแก้ไขหลอดเลือดแดงที่อุดตัน)
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (Hypercholesterolemia)
มีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วย Primary hypercholesterolaemia (type IIa รวมถึง heterozygous familial hypercholesterolaemia) หรือ mixed dyslipidaemia (type IIb) โดยให้ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารเมื่อการตอบสนองของผู้ป่วยต่อการควบคุมอาหารและการรักษาอื่น ๆ ที่ไม่ให้ผลทางเภสัชวิทยา เช่น การออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
Rosuvastatin ยังมีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วย homozygous familial hypercholesterolaemia โดยให้ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการรักษาอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อลดระดับไขมัน (เช่น LDL apheresis) หรือใช้เมื่อการรักษาดังกล่าวไม่เหมาะสมกับผู้ป่วย
ชะลอขบวนการของโรคหลอดเลือดแดงแข็งเนื่องจากผนังหลอดเลือดแข็งกว่าปกติ
ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นอายุ 6-17 ปี
Rosuvastatin มีข้อบ่งใช้เพื่อลดระดับ total cholesterol, LDL-C และ ApoB ในผู้ป่วยภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงที่เกิดจากพันธุกรรมแบบยีนเดี่ยว (heterozygous familial hypercholesterolemia; HeFH)
23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 15/66 (NG)ENTECAVIR MONOHYDRATE 1.065 milligram มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังในผู้ใหญ่ ที่มีผลการตรวจพบว่าผู้ป่วยกำลังอยู่ในระยะตับอักเสบ (Active liver failure)

14 กุมภาพันธ์ 2566
1A 16/66 (NG)ENTECAVIR MONOHYDRATE 0.533 milligram มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังในผู้ใหญ่ ที่มีผลการตรวจพบว่าผู้ป่วยกำลังอยู่ในระยะตับอักเสบ (Active liver failure)

14 กุมภาพันธ์ 2566
1A 7/66ACETYLCYSTEINE 100 mg. ใช้ช่วยละลายเมือกและเสมหะที่มีความข้นเหนียว ในโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น หลอดลมอักเสบ1 กุมภาพันธ์ 2566
1A 8/66DEQUALINIUM CHLORIDE 0.250 MG. DEQUALINIUM CHLORIDE 0.250 MG. เป็นยาอมใช้บรรเทาอาการติดเชื้อของช่องปากเช่น เหงือกอักเสบ เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ 7 กุมภาพันธ์ 2566
1A 9/66DEXTROSE MONOHYDRATE 5 gram ให้พลังงานในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก และรักษาภาวะการสูญเสียน้ำ
ใช้เป็นน้ำกระสายยา (vehicle) และใช้เจือจางยาที่เข้ากันได้สำหรับการบริหารเป็นยาฉีด
17 กุมภาพันธ์ 2566
1A 10/66WATER FOR INJECTION 1 milliliter ตัวทำละลายสำหรับการเจือจางและละลายสารฉีดเข้าทางหลอดเลือด17 กุมภาพันธ์ 2566
1A 11/66CALCIUM CARBONATE 1500.000 milligram 1. ใช้ป้องกันและรักษาภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุน สตรีวัยหมดประจำเดือน ไตวายเรื้อรัง และแคลเซียมในเลือดต่ำจากการใช้ยา
2. ใช้ป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม
3. ใช้เสริมแคลเซียม เมื่อรับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอในเด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีระยะให้นมบุตร สตรีวัยหมดประจำเดือน และผู้สูงอายุ
4. เป็นตัวจับฟอสเฟตในลำไส้เล็กสำหรับผู้ป่วยโรคไต
5. เป็นยาลดกรด
14 กุมภาพันธ์ 2566
1A 13/66BISOPROLOL FUMARATE 2.50 milligram รักษาอาการความดันโลหิตสูง โดยใช้เป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น24 กุมภาพันธ์ 2566
1A 14/66DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 15.00 milligram บรรเทาอาการไอทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง 17 กุมภาพันธ์ 2566
1A 15/66DEXAMETHASONE 0.5 MG. เป็นสเตียรอยส์จากต่อมหมวกไต (ใช้บรรเทาอาการอักเสบ)20 กุมภาพันธ์ 2566
1A 29/66HYOSCINE BUTYLBROMIDE 10.000 MG ลดอาการเกร็งตัวและเคลื่อนไหวมากเกินปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้ การเกร็งตัวของทางเดินปัสสาวะ อาการปวดประจำเดือน รักษาอาการเกร็งของโรค Parkinson ซึ่งเกิดจากการบาดเจ็บของสมองยับยั้งการเคลื่อนไหว และลดความดันในทางเดินอาหารในกรณีที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้ โรคบิด ถุงที่ผนังอวัยวะอักเสบ การหดเกร็งของกล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันควบคุมภาวะหดเกร็งอื่นๆ เช่น ใช้ป้องกันอาการ motion sickness และใช้เป็นยาขยายม่านตา23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 30/66OMEPRAZOLE 20.0 milligram ใช้รักษา
– แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (DUODENAL ULCER) ในระยะเวลาสั้น ๆ
– แผลในกระเพาะอาหาร (GASTRIC ULCER ) ในระยะเวลาสั้น ๆ
– หลอดอาหารอักเสบ ( REFLUX OESOPHAGITIS ) ในระยะเวลาสั้น ๆ
– ZOLLINGER – ELLISON SYNDROME
23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 31/66DEXTROMETHORPHAN HBR 5.0 MG. บรรเทาอาการไอที่ไม่มีเสมหะ 23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 32/66IBUPROFEN 200 mg. บรรเทาอาการปวดและลดไข้ ลดอาการอักเสบอันเนื่องจากข้ออักเสบด้วยสาเหตุต่างๆ 23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 33/66PARACETAMOL 500 MG. ลดไข้ และยรรเทาอาการปวด ต่างๆ เข่น ปวดศีรษะ ปวดฟัน23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 34/66PARACETAMOL 500.00 MG. ใช้บรรเทาอาการปวดเช่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดบาดแผล ปวดฟัน ปวดประจำเดือนและลดไข้23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 35/66PARACETAMOL 500 MG. ลดไข้ และบรรเทาอาการปวด ต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ ปวดฟัน23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 36/66PARACETAMOL 500.00 MG. ใช้บรรเทาอาการปวด เช่นปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดบาดแผล ปวดฟัน ปวดประจำเดือนและลดไข้ 23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 37/66IBUPROFEN 400 MG บรรเทาอาการปวดและการอักเสบ เช่น ปวดศีรษะ เนื่องจากหลอดเลือด (Vascular headache) ปวดฟัน, ปวดประจำเดือน ปวดในโรคข้อเสื่อม โรคเก๊าท์ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ และลดไข้ 23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 38/66OMEPRAZOLE 20.00 MG ใช้รักษาแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenal ulcer) แผลในกระเพาะอาหารหลอดอาหารอักเสบ (Reflux oesophagitis) และ Zolling Ellison syndrome 23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 39/66LORATADINE 10.00 MG ใช้บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบ เนื่องจากการแพ้ เช่น จาม น้ำมูกไหล คัน เยื่อตาอักเสบ เนื่องจากโรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ยังใช้บรรเทาอาการลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้เนื่องจากผิวหนังบางชนิด 23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 40/66HYOSCINE BUTYLBROMIDE 10.000 MG บรรเทาอาการปวดเกร็งในช่องท้อง
23 กุมภาพันธ์ 2566
1A 42/66CALCIUM CARBONATE 1,500 MG สำหรับเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง สามารถช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ยาผลิตในประเทศสูตรผสม

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
2A 1/66 (E)IMIPENEM 0.500 gram CILASTATIN SODIUM 0.530 gram is indicated for the treatment of the following infections due to susceptible organisms:
– Intra-abdominal infections
– Skin and soft tissue infections
– Infective endocarditis
– Genitourinary tract infections
– Gynecological infections
– Septiceamia
– Lower respiratory tract infections
– Bone and joint infections
7 กุมภาพันธ์ 2566
2A 3/66DEXTROSE MONOHYDRATE 5 gram SODIUM CHLORIDE 0.45 gram รักษาภาวะขาดน้ำหรือภาวะปริมาตรเลือดน้อย เป็นสารละลายที่ให้สารน้ำ โซเดียมคลอไรด์ และคาร์โบไฮเดรต
ใช้เป็นน้ำกระสายยา (vehicle) สำหรับยาที่ให้ทางให้ทางหลอดเลือดที่ยานั้นเข้ากันได้กับสารละลายนี้
17 กุมภาพันธ์ 2566
2A 4/66MENTHOL 30.0000 G CAMPHOR 14.0000 G METHYL SALICYLATE 20.0000 G บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ เนื่องจากแมลงกัดต่อยหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 16 กุมภาพันธ์ 2566
2A 13/66METHYL SALICYLATE 12.5 G. MENTHOL 9.4 G. CAMPHOR 1.8 G. EUCALYPTUS OIL 1.8 G. EUGENOL 1.30 G. บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ เคล็ด ขัดยอก ช้ำบวม หลังเล่นกีฬา และแมลงสัตว์กัดต่อย20 กุมภาพันธ์ 2566
2A 14/66METHYL SALICYLATE 12.5 G MENTHOL 5.64 G CAMPHOR 1.8G EUCALYPTUS OIL 1.8 G EUGENOL 1.36 G โมติค บาล์ม ประกอบด้วยตัวยาที่มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ, เคล็ด ขัดยอกหลังเล่นกีฬา รวมทั้งแมลงกัดต่อย 23 กุมภาพันธ์ 2566

ยานำเข้าสูตรเดี่ยว

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
1C 15027/66 (NBS)RITUXIMAB 10.00 milligram is indicated in adults for the following indications:
Non-Hodgkin’s lymphoma (NHL)

is indicated for the treatment of previously untreated patients with stage III-IV follicular lymphoma in combination with chemotherapy.

maintenance therapy is indicated for the treatment of follicular lymphoma patients responding to induction therapy.

is indicated for treatment of patients with stage III-IV follicular lymphoma who are chemoresistant or are in their second or subsequent relapse after chemotherapy.

is indicated for the treatment of patients with CD20 positive diffuse large B cell non-Hodgkin’s lymphoma in combination with CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone) chemotherapy.
Chronic lymphocytic leukaemia (CLL)

in combination with chemotherapy is indicated for the treatment of patients with previously untreated and relapsed/refractory CLL. Only limited data are available on efficacy and safety for patients previously treated with monoclonal antibodies including rituximab or patients refractory to previous rituximab plus chemotherapy.

Rheumatoid arthritis in combination with methotrexate is indicated for the treatment of adult patients with severe active rheumatoid arthritis who have had an inadequate response or intolerance to other disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD) including one or more tumour necrosis factor (TNF) inhibitor therapies. has been shown to reduce the rate of progression of joint damage as measured by X-ray and to improve physical function, when given in combination with methotrexate.
Granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis
2/28

in combination with glucocorticoids, is indicated for the treatment of adult patients with severe, active granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s) (GPA) and microscopic polyangiitis (MPA).
Pemphigus vulgaris
Rilixima is indicated for the treatment of patients with moderate to severe pemphigus vulgaris (PV).
13 กุมภาพันธ์ 2566
1C 15001/66 (NC)INCLISIRAN SODIUM 300 milligram is indicated in adults with primary hypercholesterolemia (heterozygous familial and non-familial) or mixed dyslipidemia , as an adjunct to diet:
– in combination with a statin or statin with other lipid-lowering therapies in patients unable to reach LDL-C goals with the maximum tolerated dose of a statin, or alone or in combination with other lipid-lowering therapies in patients who are statin-intolerant, or for whom a statin is contraindicated.
21 กุมภาพันธ์ 2566
1C 3/66 (NG)TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE 35.00 milligram 1.ใช้ร่วมในการรักษาอาการปวดเค้นหัวใจที่มีสภาวะคงที่ (stable angina pectoris) ในผู้ป่วย ที่ไม่สามารถทนการรักษาด้วยยาบรรเทาอาการปวดเค้นหัวใจที่ใช้เป็นลำดับแรก first-line antianginal therapy หรือรักษาแล้วไม่ได้ผล
2.ใช้เสริมการรักษาอาการวิงเวียน (vertigo) อาการมีเสียงอื้อในหู (tinnitus)
3.ใช้เสริมการรักษาอาการมองพร่า อันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือด
10 กุมภาพันธ์ 2566
1C 4/66 (NG)PACLITAXEL 6 milligram – มะเร็ง Kaposi sarcoma ในผู้ป่วยเอดส์ – เป็นตัวเลือกระดับรองในการรักษามะเร็ง Kaposi sarcoma
ในผู้ป่วยเอดส์
– มะเร็งเต้านม – ใช้เสริมการรักษา (Adjuvant treatment) สำหรับ node-positive breast cancer
โดยให้ยาต่อจากการรักษาตามมาตรฐานซึ่งเป็นยาเคมีบำบัดหลายชนิดร่วมกัน ซึ่งมี doxorubicin เป็น
ส่วนประกอบ และใช้สำหรับรักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ล้มเหลวต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
หลายชนิดร่วมกัน หรือกลับมาเป็นซ้ำภายใน 6 เดือนหลังจากที่ได้รับยาเคมีบำบัดเสริม (adjuvant
chemotherapy)
– มะเร็งปอดชนิด non-small cell – ใช้เป็นยาลำดับแรก (first-line treatment) ร่วมกับ cisplatin ในการ
รักษามะเร็งปอดชนิด non-small cell
– มะเร็งรังไข่ – ใช้เป็นยาลำดับแรกร่วมกับ cisplatin และใช้สำหรับผู้ที่เคยได้รับการรักษามาก่อน เพื่อการ
รักษามะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม
10 กุมภาพันธ์ 2566
1C 5/66 (NG)PACLITAXEL 6 milligram – มะเร็ง Kaposi sarcoma ในผู้ป่วยเอดส์ – เป็นตัวเลือกระดับรองในการรักษามะเร็ง Kaposi sarcoma
ในผู้ป่วยเอดส์
– มะเร็งเต้านม – ใช้เสริมการรักษา (Adjuvant treatment) สำหรับ node-positive breast cancer
โดยให้ยาต่อจากการรักษาตามมาตรฐานซึ่งเป็นยาเคมีบำบัดหลายชนิดร่วมกัน ซึ่งมี doxorubicin เป็น
ส่วนประกอบ และใช้สำหรับรักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ล้มเหลวต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
หลายชนิดร่วมกัน หรือกลับมาเป็นซ้ำภายใน 6 เดือนหลังจากที่ได้รับยาเคมีบำบัดเสริม (adjuvant
chemotherapy)
– มะเร็งปอดชนิด non-small cell – ใช้เป็นยาลำดับแรก (first-line treatment) ร่วมกับ cisplatin ในการ
รักษามะเร็งปอดชนิด non-small cell
– มะเร็งรังไข่ – ใช้เป็นยาลำดับแรกร่วมกับ cisplatin และใช้สำหรับผู้ที่เคยได้รับการรักษามาก่อน เพื่อการ
รักษามะเร็งรังไข่ระยะลุกลาม
10 กุมภาพันธ์ 2566
1C 8/66 (NG)EPTIFIBATIDE 2 milligram ยานี้ใช้สำหรับ
1.ป้องกันการตายและกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) ในผู้ป่วยที่มีอาการ unstable angina และกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิด non-Q-wave (อาการปวดแน่นหน้าอกโดยมีการลดลงของ ST segment) มากกว่า 0.5 ม.ม. หรือการพลิกกลับของ T-Wave มากกว่า 1 ม.ม.หรือมี ST segment มากกว่า 0.5 ม.ม. เป็นเวลาน้อยกว่า 30 นาที หรือมี Persistent ST segment เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5 ม.ม. ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำการรักษาด้วย reperfusion หรือใช้ยาสลายลิ่มเลือดหรืออาการปวดแน่นหน้าอกซึ่งไม่มี Persistent ST segment เพิ่มขึ้น โดยค่าของ CK-MB สูงเกินระดับสูงสุดของค่าปกติ) ยานี้สามารถใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาแบบมาตรฐาน และ/หรือ ใช้ percutaneous coronary intervention
2.ใช้เป็นยาเสริมในผู้ป่วยที่ทำ percutaneous transluminal coronary angioplasty ([PTCA], balloon angioplasty, directional atherectomy, transluminal extraction catheter atherectomy, rotational ablation angioplasty หรือ excimer laser angioplasty) เพื่อป้องกันการปิดอย่างกะทันหันของหลอดเลือด coronary และอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจอย่างเฉียบพลัน (การตาย, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน)
แนะนำให้ใช้ยานี้ร่วมกับ แอสไพรินและเฮพาริน เมื่อไม่มีข้อห้าม
16 กุมภาพันธ์ 2566
1C 9/66 (NG)EPTIFIBATIDE 0.75 milligram ยานี้ใช้สำหรับ
1.ป้องกันการตายและกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) ในผู้ป่วยที่มีอาการ unstable angina และกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิด non-Q-wave (อาการปวดแน่นหน้าอกโดยมีการลดลงของ ST segment) มากกว่า 0.5 ม.ม. หรือการพลิกกลับของ T-Wave มากกว่า 1 ม.ม.หรือมี ST segment เพิ่มขึ้นชั่วคราวมากกว่า 0.5 ม.ม. เป็นเวลาน้อยกว่า 30 นาที หรือมี Persistent ST segment เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5 ม.ม. ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำการรักษาด้วย reperfusion หรือใช้ยาสลายลิ่มเลือดหรืออาการปวดแน่นหน้าอกซึ่งไม่มี Persistent ST segment เพิ่มขึ้น โดยค่าของ CK-MB สูงเกินระดับสูงสุดของค่าปกติ) ยานี้สามารถใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาแบบมาตรฐาน และ/หรือ ใช้ percutaneous coronary intervention
2.ใช้เป็นยาเสริมในผู้ป่วยที่ทำ percutaneous transluminal coronary angioplasty ([PTCA], balloon angioplasty, directional atherectomy, transluminal extraction catheter atherectomy, rotational ablation angioplasty หรือ excimer laser angioplasty) เพื่อป้องกันการปิดอย่างกะทันหันของหลอดเลือด coronary และอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจอย่างเฉียบพลัน (การตาย, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน)
แนะนำให้ใช้ยานี้ร่วมกับ แอสไพรินและเฮพาริน เมื่อไม่มีข้อห้าม
16 กุมภาพันธ์ 2566
1C 11/66 (NG)LEVETIRACETAM 100.0 milligram ใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาอาการชักชนิด partial onset ที่มีหรือไม่มี secondary generalisation ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักรายใหม่
เลวีไทราซีแทมใช้เป็นยาร่วมสำหรับการรักษาดังต่อไปนี้
-อาการชักชนิด partial onset ที่มีหรือไม่มี secondary generalisation ในผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปที่ป่วยเป็นโรคลมชัก
– อาการชักชนิด myoclonic ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคลมชักชนิด juvenile myoclonic
-อาการชักชนิด primary generalised tonic-clonic ในผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคลมชักชนิด idiopathic generalised
น้ำยาเข้มข้นเลวีไทราซีแทมใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วย (ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาโดยการรับประทาน
16 กุมภาพันธ์ 2566
1C 15020/66 (NG)ERLOTINIB HYDROCHLORIDE 109.300 milligram Non-small cell lung cancer (NSCLC)

First-line treatment of metastatic non-small cell lung cancer in tumors with epidermal growth factor receptor (EGFR) exon 19 deletions or exon 21 (L858R) substitution mutations as detected by an approved test.

Treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer after failure of at least 1 prior chemotherapy regimen

Maintenance treatment of locally advance or metastatic non-small cell lung cancer when disease has not progressed after 4 cycles of platinum-based first-line Chemotherapy.
Pancreatic cancer
First-line treatment of locally advanced, unreselectable or metastatic pancreatic cancer (in combination with Gemcitabine).
28 กุมภาพันธ์ 2566
1C 1/66 (P)THIOTEPA 15 milligram มีข้อบ่งใช้ร่วมกับยาเคมีบาบัดอื่น ๆ:
• ใช้เฉพาะหรือใช้ร่วมกับการฉายรังสีทั่วตัว (Total Body Irradiation; TBI) โดยใช้เป็น conditioning treatment ก่อนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดเลือด ทั้งแบบใช้เซลล์ต้นกาเนิดของตนเอง และจากผู้อื่น ในผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือด (haematological diseases) ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก
• ใช้ร่วมกับยาเคมีบาบัดในขนาดสูงและการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดเลือดสาหรับรักษาโรคมะเร็งเนื้องอก (solid tumours) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก
21 กุมภาพันธ์ 2566
1C 2/66 (P)THIOTEPA 100 milligram มีข้อบ่งใช้ร่วมกับยาเคมีบาบัดอื่น ๆ:
• ใช้เฉพาะหรือใช้ร่วมกับการฉายรังสีทั่วตัว (Total Body Irradiation; TBI) โดยใช้เป็น conditioning treatment ก่อนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดเลือด ทั้งแบบใช้เซลล์ต้นกาเนิดของตนเอง และจากผู้อื่น ในผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือด (haematological diseases) ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก
• ใช้ร่วมกับยาเคมีบาบัดในขนาดสูงและการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดเลือดสาหรับรักษาโรคมะเร็งเนื้องอก (solid tumours) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก
21 กุมภาพันธ์ 2566
1C 3/66 (P)THIOTEPA 400 milligram SODIUM CHLORIDE 3600 milligram SODIUM CHLORIDE 3600 milligram มีข้อบ่งใช้ร่วมกับยำเคมีบำบัดอื่น ๆ:
• ใช้เฉพำะหรือใช้ร่วมกับกำรฉำยรังสีทั่วตัว (Total Body Irradiation; TBI) โดยใช้เป็น conditioning treatment ก่อนกำรปลูกถ่ำยเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ทั้งแบบใช้เซลล์ต้นกำเนิดของตนเอง และจำกผู้อื่น ในผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือด (haematological diseases) ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก
• ใช้ร่วมกับยำเคมีบำบัดในขนำดสูงและกำรปลูกถ่ำยเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดสำหรับรักษำโรคมะเร็งเนื้องอก (solid tumours) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก
21 กุมภาพันธ์ 2566
1C 2/66FENOFIBRATE MICRONIZED 200.00 milligram มีข้อบ่งใช้คือเพื่อรักษาควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและวิธีการรักษาอื่นที่ไม่ใช่ยา เช่น การออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก ในภาวะดังต่อไปนี้
– ภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงชนิดรุนแรงที่มีหรือไม่มีระดับโคเลสเตอรอลชนิด HDL ต่ำร่วมด้วย
– ให้ร่วมกับยากลุ่ม Statin เพื่อรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงชนิดผสมในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อไม่สามารถควบคุมระดับไตรกลีเซอไรด์และโคเลสเตอรอลชนิด HDL ได้
3 กุมภาพันธ์ 2566
1C 4/66METHOTREXATE SODIUM 2.742 milligram Oncology uses : ใช้สำหรับรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด lymphoblastic (ALL) รักษาเนื้องอก trophoblastic neoplasms (gestational choriocarcinoma, chorioadenoma destruens และ hydatidiform mole) มะเร็งเต้านม มะเร็งศรีษะและคอ cutaneous T-cell lymphoma (โรคที่เกิดจากเชื้อรา Mycosis fungoides) มะเร็งปอด (squamous cell และ small cell) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง advanced non-Hodgkin lymphomas (NHL)
์Nononcology uses: ใช้สำหรับรักษาสะเก็ดเงินในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ดื้อต่อการรักษา ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอื่น ; โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA) ที่รุนแรง ซึ่งรวมถึง polyarticular-course juvenile idiopathic arthritis (pJIA) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอื่นรวมถึงมีการตอบสนองไม่เพียงพอจากการรักษาด้วยยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ขนาดสูง
15 กุมภาพันธ์ 2566
1C 5/66EPINEPHRINE 1.0 MG ใช้ในกรณีฉุกเฉินของการแพ้ชนิดรุนแรง (Anaphylaxis) ในกรณีที่มีการแพ้จากากรถูกแมลงกัดต่อย หรือเหล็กใน แพ้อาหาร ยา หรือสารที่หนียวนำให้เกิดการแพ้อื่นๆ (Allergen) รวมถึงการแพ้ชนิดรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic anaphylaxis) หรือที่เกิดจากการออกกำลังกาย (Exercise-induced anaphylaxis) อิพิเพนและอิพิเพน เจ อาร์ ชนิดปากกาฉีดอัตฺโนมัติ สามารถใช้ฉีดตัวเองในทันทีสำหรับผู้ที่มีประวัติของการแพ้ชนิดรุนแรง (Anaphylacitic reation) 20 กุมภาพันธ์ 2566
1C 6/66EPINEPHRINE 0.50 MG ใช้ในกรณีฉุกเฉินของการแพ้ชนิดรุนแรง (Anaphylaxis) ในกรณีที่มีการแพ้จากากรถูกแมลงกัดต่อย หรือเหล็กใน แพ้อาหาร ยา หรือสารที่หนียวนำให้เกิดการแพ้อื่นๆ (Allergen) รวมถึงการแพ้ชนิดรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic anaphylaxis) หรือที่เกิดจากการออกกำลังกาย (Exercise-induced anaphylaxis) อิพิเพนและอิพิเพน เจ อาร์ ชนิดปากกาฉีดอัตฺโนมัติ สามารถใช้ฉีดตัวเองในทันทีสำหรับผู้ที่มีประวัติของการแพ้ชนิดรุนแรง (Anaphylacitic reation)20 กุมภาพันธ์ 2566

ยานำเข้าสูตรผสม

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
2C 2/66 (NC)MEROPENEM TRIHYDRATE 1140 milligram VABORBACTAM 1000 milligram is indicated for the treatment of the following infections in adults :
• Complicated urinary tract infection (cUTI), including pyelonephritis
• Complicated intra-abdominal infection (cIAI)
• Hospital-acquired pneumonia (HAP), including ventilator associated pneumonia (VAP).

Treatment of patients with bacteraemia that occurs in association with, or is suspected to be associated with, any of the infections listed above.

is also indicated for the treatment of infections due to aerobic Gram-negative organisms in adults with limited treatment options

Consideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
9 กุมภาพันธ์ 2566
2C 4/66 (NC)BUPROPION HYDROCHLORIDE 90 milligram NALTREXONE HYDROCHLORIDE 8 milligram มีข้อบ่งใช้ในการใช้เสริมกับการลดการบริโภคอาหารและเพิ่มการออกกำลังกายสำหรับการควบคุมน้ำหนักซึ่งเป็นอย่างเรื้อรัง ในผู้ใหญ่ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI):
• 30 กิโลกรัม/เมตร² หรือมากกว่า (อ้วน) หรือ
• 27 กิโลกรัม/เมตร² หรือมากกว่า (น้ำหนักเกิน) ที่มีโรคร่วมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับน้ำหนักอย่างน้อย 1 โรค (เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวานชนิดที่ 2, หรือโรคไขมันในเลือดผิดปกติ)
28 กุมภาพันธ์ 2566
2C 1/66 (NG)ARTICAINE HYDROCHLORIDE 72.00000000 milligram EPINEPHRINE BITARTRATE 16.20000000 microgram ใช้สำหรับการผ่าตัดทางทันตกรรมเท่านั้น เป็นยาชาเฉพาะที่เพื่อป้องกันความรู้สึกปวดในการผ่าตัดต่างๆทางทันตกรรมรวมถึงการถอนฟันทุกประเภท9 กุมภาพันธ์ 2566
2C 2/66 (NG)ARTICAINE HYDROCHLORIDE 72.00000000 milligram ADRENALINE 0.03240000 milligram ใช้สำหรับการผ่าตัดทางทันตกรรมเท่านั้น เป็นยาชาเฉพาะที่เพื่อป้องกันความรู้สึกปวดในการผ่าตัดต่างๆทางทันตกรรม รวมถึงการถอนฟันทุกประเภท9 กุมภาพันธ์ 2566

ยาแบ่งบรรจุสูตรเดี่ยว

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date

*หมายเหตุ: ข้อมูลนำมาเฉพาะยาที่ใช้ในมนุษย์เท่านั้นเพราะยาใหม่ออกมาทุกเดือน


ติดตามยาใหม่ในทุกๆเดือนได้ที่ Facebook Page: ‘ขอ Ref ด้วย’


Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up